Tag Archives: öğretmen

2011 Temmuz Memur Maaş Katsayıları Resmi Gazetede

5 Temmuz 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27985 (2. Mükerrer)
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2011/2022
Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2011 tarihli ve 8748 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ve 202 nci maddeleri, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
Katsayıların belirlenmesi
MADDE 1- (1) 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyannca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlannın aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,06446), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,86251), iş güçlüp, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlannın aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,02044) olarak belirlenmiştir.
Ücretlerin artırılması
MADDE 2- (1) 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyannca sözleşmeli olarak çalıştınlan personelin ücret tavam, 3.382 TL’ye yükseltilmiştir.
b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.999 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştınlacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi EsaslarTnın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşanmn aylık sözleşme ücret tutarı 3.489 TL’ye yükseltilmiştir.
ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri ile 633, 634, 637 ve 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli (II) sayılı Cetvellerde yer alan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.
d) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının,
2011/1241 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %4 oranında
artırılmıştır.
e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri
%4 oranında artırılmıştır.
Aile yardımı ödeneği
MADDE 3- (1) 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde yer alan ve halen (1.823) olarak uygulanmakta olan eş için aile yardımı ödeneğine esas gösterge rakamı, 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere (2.134) olarak uygulanır.
Değiştirilen ve eklenen hükümler
MADDE 4- (1) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“Madde 2- Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının ikinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 6.316 TL olarak tespit edilmiştir.”
“Madde 3- Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2011 yılının ikinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal haklan, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”
(2) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara ekli Cetvele ikinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“17.000 20.000″
(3) 3/8/2010 tarihli ve 2010/752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “14/8/2011″ ibaresi “14/8/2013″ olarak değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 15/4/2011 tarihinden ve diğer maddeleri ise 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Katsayılara göre hesaplanan memur maaşzammı, denge tazminatı ve aile-çocuk yardımı ve asgari geçim indirimi dahil edildiğinde, yüzde 4,4 ile yüzde 5,3 düzeyine yükselecek.
Dünkü Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Temmuzdan geçerli kamu personelininmaaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar belirlenirken, 2011 yılının Ocak-Hazirandöneminde 0,061954 olarak uygulanan maaşkatsayısı 0,06446’ya, 0,82656 olan taban aylık katsayısı 0,86251’e, 0,019638 olan yan ödeme katsayısı da 0,02044’e çıkarıldı.
Söz konusu düzenlemelerin ardından aile ve çocuk yardımı (2 çocuk için) almak kaydıyla müsteşar maaşı, 5.144 liradan 5.370 liraya, genel müdür maaşı ise4.708 liradan 4.917 liraya çıkıyor. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşındayüzde 4,4 oranında artış meydana geliyor.
12’nin 1’inden maaş almakta olan bir hizmetlinin Ocak’ta 1.460 lira olan maaşıTemmuz’da 1.538 liraya, 13’ün 1’inden maaş almakta olan bir devlet memurunun Ocak’ta 1.496 lira olan maaşı Temmuz’da 1.574 liraya çıkıyor. Buna göre, hizmetli maaşındaki artış yüzde 5,3, diğer memurun maaşındaki artış da yüzde 5,2 olarak belirleniyor.
DOKTOR, AVUKAT, ÖĞRETMEN MAAŞLARI
Temmuz ayında, 9’un 3’ünden maaş alan öğretmenin maaşı, 1.721 liradan 1,809 liraya çıkarken, kaymakam maaşı (7/1) 3.021 liradan, 3.161 liraya yükseldi. Yılın ikinci yarısında 8’in 1’inden maaş alan polis memuru 2.253 lira yerine 2.363 lira, 7’nin 2’sinden maaş alan doktor 2.182 lira yerine 2.289 lira, mühendis-büro (1/4) 2.508 lira yerine 2.628 lira alacak.
Profesör maaşı (1/4) 4.056 liradan 4.283 liraya yükselirken, avukat maaşı (1/4)da 2.726 liradan 2.855 liraya çıkacak.
SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ
Öte yandan sözleşmeli ücret tavanlarını da yeniden düzenledi.
Buna göre, KİT’lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin Ocak ayında 3.250 lira olan ücret tavanı, Ocak’ta 3.382 liraya çıkarıldı.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B kapsamında çalışanların ücret tavanı ise 2.884 liradan 2.999 liraya yükseltildi.
En yüksek devlet memurunun Ocak’ta 3.355 lira olan sözleşme ücreti de, bu yılın Temmuz-Aralık döneminde 3.489 lira olarak belirlendi.
Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Temmuz’da zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek.
Memur emeklilerinin zam farkları ise Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği tarihte ödenecek.
MEMUR MAAŞLARI
Maliye Bakanlığına göre, memurların Ocak maaşları ile katsayı zammı, denge tazminatı, aile ve çocuk yardımı, asgari geçim indirimi tutarları dikkate alınarak hesaplanan Temmuz ayı maaşları (net) şöyle:
MEMURLAR OCAK MAAŞI TEMMUZ MAAŞI
(TL) (TL)
—————— ———- ————
Müsteşar 1/4 5.144 5.370
Genel Müdür 1/4 4.708 4.917
Şube Müdürü 1/4 2.436 2.553
Memur 9/3 1.501 1.580
Memur 13/1 1.496 1.574
Hizmetli 12/1 1.460 1.538
Öğretmen 1/4 1.974 2.072
Öğretmen 9/3 1.721 1.809
Kaymakam 7/1 3.021 3.161
Başkomiser 3/1 2.535 2.656
Polis memuru 8/1 2.253 2.363
Uzman doktor 1/4 2.561 2.683
Doktor 7/2 2.182 2.289
Hemşire-Lise 11/2 1.679 1.766
Mühendis-Büro 1/4 2.508 2.628
Teknisyen-Büro 11/1 1.680 1.766
Profesör 1/4 4.056 4.238
Arş. görevlisi 7/3 1.985 2.083
Vaiz 1/4 2.124 2.228
Avukat 1/4 2.726 2.855

Not:Kamu personelinin maaş ve ücretleri, tabi olduğu personel kanunu, istihdam edildiği kurum, öğrenim durumu hizmet sınıfı, kıdem yılı, görev yeri ve görev yaptığı birim, kadro unvan, derece ve kademesi ile görev yetki ve sorumluluklarına göre farklılıklar göstermekle birlikte, personelin kişisel ve medeni durumu ile çocuk sayısı ve belirli şartlar dahilinde yapılan ödemelere bağlı olarak değişiklikler gösteriyor.
Maaş hesaplamalarına,
-Kurumsal ve bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi.
-Temmuz ayı maaşlarının içinde eş ve çocuk için (iki çocuk) ödenmekte olan aile yardım ödeneği ile denge tazminatı tutarları dahil edildi. Eş için 137,56 TL, (0-6) yaş grubu çocuklar için 32,23 TL ve diğer yaş grubunda yer alan çocuklar için 16,12 TL aile yardım ödeneği veriliyor. Eş ve iki çocuk için asgari geçim indirimi tutarı 29,87 TL olarak belirleniyor.
Gelen arama terimleri:

2011 Temmuz Memur Maaş Katsayıları Resmi Gazetede
,özelleştirme 4 c maaşları 2011 kararname
,TEMMUZ memur maaş katsayısı 2011,Etiketler: 2011 temmuz memur maaş artışı, 2011 temmuz memur maaş katsayıları, 2011 temmuz memur maaş zam oranları, 2011 temmuz memur maaş zamları, 2011 temmuz memur maaş zammı, 2011 temmuz memur maaşı, 2011 temmuz memur maaşları

Reklamlar

Çelik Öğretmenlerle Anıtkabir’de

Hüseyin Çelik
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti.
Çelik’in Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Çelik, deftere şunları yazdı:

�Başöğretmen Atatürk, yine bir Öğretmenler Günü’nde huzurundayız.

Eğitim ordusunu temsil eden bir grup eğitimci, öğretmenle birlikte size minnettarlığımızı arz ediyoruz. Bize hedef olarak göstermiş olduğunuz muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için olağanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkelerin rehberimiz olacaktır. Ruhun şad olsun.�

Anıtkabir ziyaretinin ardından Çelik ve beraberindekiler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenlenen törene katıldı.

Hüseyin Çelik

Kız Çocuklarına Umut Aşılıyolar

Eylem ve Filiz öğretmenler… Öğrenimlerini tamamlayıp eğitim ordusuna girdiler. Kız çocukları için “Başarının ve ulaşılmazın” birer sembolü oldular..

Eylem ve Filiz öğretmenler…Kardelen bursuyla öğrenimlerini tamamlayıp eğitim ordusuna girdiler. Şimdi Diyarbakır’da öğretmenler. Kız çocukları için “Başarının ve ulaşılmazın” birer sembolü oldular..

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 200 bini aşkın işsiz ve yıllardır atamalarını bekleyen öğretmenler bugünü öğrencisiz kutlarken, öğretmenlik yapanlar da “ücretliden, sözleşmeliye, sözleşmeliden kadroluya” geçebilme hayaliyle her gün öğrencileriyle buluşuyor. Eylem Kızılgün ise 24 yaşında. Kadrolu mutlu öğretmenlerden. Memleketi Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Ulutürk İlköğretim Okulu’nda beden eğitimi öğretmeni. Henüz bir yıllık öğretmen. 9 kardeş arasından okuma şansını yakalayan, üniversiteyi bitiren o olmuş.

BABASINDAN GİZLİ

“Kızlar okumaz” diyen babasının birkaç aylığına şehir dışına gitmesi onun kendi deyimiyle hayatını değiştirmiş: “Babam ilkokulu bitirince beni okutmadı. Hem babam hem de çevremiz kızların okumasına karşıydı. Kız arkadaşlarım gibi okula gönderilmedim. Bir yıl ara verdim. Sonra belediye işçisi babam 6 aylığına Van’a geçici görevle gitti. Annem okumamı istiyordu. Babam gider gitmez annem, dayımın kimliğini almamı ve okula gitmemi istedi. Kimliğini annemin istediğini söyledim, sonra da koşarak ortaokula gittim. ‘Benim velim dayım olacak’ diyerek, kaydımı yaptırdım. Babam 6 ay sonra geldiğinde ben okulluydum. Derslerim çok iyiydi, babama yalvardım. Takdir getirmem şartıyla okumama izin verdi. Şimdi benimle gurur duyuyor. Lisede de Kardelen bursu almaya başladım ve onlara yük olmadan üniversiteyi bitirdim. Aslında kafa tutmasaydım okuma şansım olmazdı.”

MODEL ALIYORLAR

Kızılgün, özellikle kız çocuklarının kendisini model aldığını ve hepsinin öğretmen olmak istediğini söylüyor: “Kadınların okuması ve meslek sahibi olması kız çocukları için ulaşılmaz görünüyor. Onların arasından gelmiş birisiyim ve istediklerinde yapabileceklerinin kanıtıyım. O yüzden meslek sahibi kadınlar, kız çocukları için çok önemli. Onlara örnek olmak istiyorum.”

KIZLAR TAKIMI

Eylem Kızılgün’ün hayali okula bir spor salonu yaptırabilmek. Üniversitede takımda oynadığı için bağışla bahçeye voleybol direkleri diktirmiş, fileler aldırmış, sonra da basketbol potaları yaptırmış. Asıl sorun, kızların okula bile gönderilmek istenmediği çevrede takıma oyuncu bulmakta yaşanmış. Kızılgün, “12 kişi yerine sadece 8 kız çocuğunun ailesini ikna edebildim. Gerisi sonra gelir. Amacım bir de basketbol takımı kurabilmek” diyor.

Mevsimlik öğretmen

Filiz Aküzüm, Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi’nden mezun. Dicle’deki tek lise olan Necati Ceylan Lisesi’nde coğrafya ve tarih öğretmeni. Ancak kadrolu değil ücretli. Yani sadece okulların açık olduğu günlerde çalışıyor, ayda 18 gün sigortalı. Maaşı 650 YTL. Okula tarih öğretmeni atandığı için neredeyse işini kaybetme riski yaşamış ama şimdi coğrafya derslerine giriyor. Aküzüm, “Her an işini kaybetme korkusuyla öğretmenlik nasıl hakkı ile yapılabilir? Kadrolu öğretmen geldiği an benim işim son bulacak. Bu büyük bir baskı ve kendini mevsimlik işçi olarak hissettiriyor. Devlete maliyetim sigorta ile birlikte 800 YTL. Bir kadrolu yerine benim gibi iş güvencesi olmayan 3 tane ücretli öğretmen çalıştırmak işlerine geliyor” diye dert yanıyor. Diyarbakırlı 16 çocuklu ailenden gelen Aküzüm, annesinin “en garanti meslek, hemen maaşını alabilirsin” dediği için öğretmen olmuş, “Annemin hayalini gerçekleştirdim” diyor.

Öğretmenler Yoksullaşıyor


Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimize verilen ücret sefalet ücreti bile değildir” dedi.

Avcı, yarın kutlanacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa ülkelerinde en çok maaş alan meslek gruplarından birinin öğretmenlik olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’de öğretmenlerin eline “yaşanacak kadar” ücret geçmediğini, geçimlerini ikinci, üçüncü işlerle sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Avcı, öğretmenlerin giderek yoksullaşmaya başladıklarını ifade etti.

Gürkan Avcı, Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği ölçütlere göre 4 kişilik bir ailenin temel harcamaları için aylık 2 bin 123 YTL gerektiğine işaret ederek, ancak Türkiye’de ortalama öğretmen maaşının bin 070 YTL olduğunu kaydetti.

Göreve 1998’de başlayan 9/1 derecedeki bir öğretmenin bugün 964 YTL ücret aldığını ifade eden Avcı, son 10 yılda yoksulluk sınırında 34 kat artış olmasına karşın öğretmenlerin maaşlarının 23 kat arttığını öne sürdü.

Sendikanın öğretmenler arasında yaptığı bir araştırmaya değinen Avcı, buna göre öğretmenlerin yüzde 93’ünün borcu olduğunu, bunlardan yüzde 7’sinin konut, yüzde 13’ünün araba, yüzde 54’ünün tüketici kredisi, yüzde 19’unun esnaf ve çevresine borç ödediğini, öğretmenlerin yüzde 76’sının ise kirada yaşadığını bildirdi.

Öğretmenlerin yüzde 83’ünün çocuğunun öğretmen olmasını istemediğini, “Tekrar öğretmen olmak ister misiniz?” sorusuna yüzde 59’unun olumsuz yanıt verdiği bilgisini sunan Avcı, öğretmenlerin yüzde 42’sinin sinema, tiyatro, opera, bale, gibi etkinliklere hiç katılamadığını, yüzde 78’inin ders kitabı dışında her ay bir kitap okuyamadıklarını, yüzde 49’unun bilgisayar ve internet kullanmayı tam olarak bilmediğini, yüzde 38’inin bilgisayarı olmadığını belirtti.

Avcı, öğretmenlerin sorunlarına gerçekçi çözümler üreten somut girişimler beklediğini bildirdi.

(aa)

13 bin kişiye öğretmen olma fırsatı

MEB’in 13 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başladı. Başvurular nasıl yapılacak hangi branşa kaç öğretmen alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 52 alandan toplam 13 bin kontenjana, ilk defa görevlendirme biçimiyle KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre sözleşmeli öğretmen görevlendirecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için adaylar 22-31 Ekim arasında bakanlığın ”http://personel.meb.gov.tr” veya ”http://ilsis.meb.gov.tr” internet adreslerinden başvurabilecek.

Başvurular il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından herhangi birinde onaylatıldıktan sonra resmi hale gelecek. Başvurularda hiçbir gerekçeyle ücret alınmayacak.

Atamalar 5 Kasım Çarşamba günü bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün bakanlığın ”http://personel.meb.gov.tr” adresinden duyurulacak.

Görevlendirilenlerin 14 Kasımdan itibaren görevlendirildikleri il milli eğitim müdürlüklerine ”2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu”nda istenilen belgelerle bizzat başvurmaları gerekiyor.

-BRANŞLAR-

MEB en çok sınıf öğretmenliği branşından öğretmen alacak. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapılacak alanlar, taban puanları ve kontenjanları şöyle:

”Acil Tıp Teknisyenliği (50 puan-13),

Ahşap Teknolojisi-1 (80 puan-13),

Anestezi (50 puan-1),

Beden Eğitimi (70 puan-258),

Bilişim Teknolojileri (60 puan-307),

Biyoloji (80 puan-176),

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (75 puan-3),

Coğrafya (70 puan-308),

Çevre Sağlığı (70 puan-1),

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (60 puan-119),

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (50 puan-400),

Diş Protez ( 45 puan-1),

El Sanatları Teknolojisi-1 (65 puan-1),

Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 (85 puan-30),

Felsefe (75 puan-141),

Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi (85 puan-783),

Fizik (85 puan-164),

Giyim Üretim Teknolojisi (80 puan-8),

Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (50 puan-2),

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler (55 puan-12),

İ.H.L. Meslek Dersleri (50 puan-71),

İHL Meslek Dersleri Arapça (50 puan-9),

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (80 puan-700),

İngilizce (65 puan-1396),

İnşaat Teknolojisi-1 (70 puan-6),

İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (60 puan-5),

Kimya (80 puan-170),

Kuyumculuk Teknolojisi (50 puan-2),

Laboratuvar (50 puan-9),

Makine Teknolojisi-1 (70 puan-6),

Matematik (80 puan-640),

Medikal Bakım (55 puan-10),

Metal Teknolojisi (70 puan-9),

Motorlu Araçlar Teknolojisi (75 puan-2),

Muhasebe ve Finansman (80 puan-34),

Müzik (50 puan-163),

Okul Öncesi Öğretmenliği (70 puan-530),

Pazarlama ve Perakende (80 puan-1),

Rehber Öğretmen (50 puan-450),

Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar (65 puan-100),

Sınıf Öğretmenliği (75 puan-3696),

Sosyal Bilgiler (80 puan-449),

Tarih (80 puan-239),

Teknoloji ve Tasarım (50 puan-199),

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (75 puan-6),

Tıbbi Sekreterlik (75 puan-5),

Toplum Sağlığı (70 puan-1),

Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı (60 puan-731),

Türkçe (80 puan-521),

Veteriner Sağlık (50 puan-1),

Yiyecek İçecek Hizmetleri (70 puan-8),

Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği (50 puan-90).”

Sözleşmeli Öğretmen Başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yapacağı 13 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 22 Ekim Çarşamba günü başlıyor.

MEB, öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 52 alandan toplam 13 bin kontenjana, ilk defa görevlendirme biçimiyle KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre sözleşmeli öğretmen görevlendirecek.
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapacak adaylar, 22-31 Ekim 2008 tarihleri arasında bakanlığın “http://personel.meb.gov.tr” veya “http://ilsis.meb.gov.tr” internet adreslerinden başvurabilecekler.
Atamalar, 5 Kasım 2008 Çarşamba günü bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve aynı gün bakanlığın “http://personel.meb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Görevlendirilenler 14 Kasım 2008 tarihinden itibaren görevlendirildikleri il milli eğitim müdürlüklerine, “2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu”nda istenilen belgelerle birlikte bizzat başvurarak göreve başlamaları mümkün olabilecek.
(aa)

Öğretmene tekbir suçlaması: deli

Kenan Kıran’ın haberi

Din dersinde, öğrencilere teşrik tekbiri getirmeyi öğrettiği gerekçesiyle Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Sırrı Gülmez tarafından hakkında soruşturma açılan ve okuldan uzaklaştırılan, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından okuluna geri dönmesine karar verilen Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Hasan Çetin’e yönelik baskıları gözler önüne seriyoruz.

Okuldaki usûlsüzlükleri şikâyet eden Hasan Çetin’in, öğretmenlikten alınması için “deli” olduğuna yönelik dava açıldığı, mahkemenin ise söz konusu davayı reddettiği ortaya çıktı. Eminönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Basri Özbay, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Hasan Çetin’in, ruh sağlığının bozuk olabileceğini iddia ederek vesayet altına alınmasına talep etmiş ve Hasan Çetin hakkında dava açmıştı. Üsküdar 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, söz konusu davayı reddetti.

Üsküdar 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin, 9 Ekim 2007 tarihli kararında, kendisine vasi tayin edilmesi istenen Hasan Çetin’in Haydarpaşa Numune Hastanesi’nce verilen 6098 sayılı ve 12 Eylül 2007 tarihli sağlık kurul raporunda, vesayetini gerektirir akıl hastalığının tesbit edilmediğinin bildirildiği hatırlatılarak, “İbraz edilen sağlık raporunda kendisine vasi tayin edilmesi istenen Hasan Çetin’in akıl hastalığı saptanmadığı bildirildiğinden, Eminönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davasının reddi kanaatine varılmıştır. Gelen rapora ve mahkememizin gözlemlerine göre mahcur adayın kısıtlılık için hiçbir hastalığının olmadığı, vasi ve kayyım atanmasına gerek olmadığından açılan davanın reddine karar verilmiştir” denildi. Okul Müdürü Sırrı Gülmez, Baş Müdür Muavini Esen Kullebi (İnal) ve bazı müfettişlerin şikâyetçi olması üzerine Hasan Çetin hakkında dava açıldığı öğrenildi.

ÖZER: “EMİNÖNÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DAVASI REDDEDİLDİ”

Gazetemize açıklamada bulanan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer de, Hasan Çetin hakkında açılan davanın reddedildiğini söyledi.

Ata Özer, “Öğretmen Hasan Çetin’in, ruh sağlığının bozuk olabileceği sebebiyle sağlık kontrolünden geçirilmesi için CMUK 74. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere Eminönü Cumhuriyet Savcılığı’na intikali istenmiş olup, Üsküdar 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararında hastane tarafından verilen sağlık kurulu raporunda; vesayetini gerektirir akıl sağlığının saptanmadığının tespit edilmesi üzerine davacının davasının reddine karar verilmiştir” dedi.

DİN DERSİNDE TEKBİRE SORUŞTURMA

Okul Müdürü Sırrı Gülmez, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Hasan Çetin hakkında, 5 Kasım 2006 tarihinde 11/A sınıfında ders yaparken, dersin müfredatı ve yıllık planda olmadığı halde, yüksek sesle, öğrencilerle birlikte “Allah-u Ekber, Allah-u Ekber…” şeklinde tekbirler getirdiği iddiasıyla soruşturma açmıştı. Sırrı Gülmez’in, 21 Kasım 2006 tarihli yazısında, Hasan Çetin’in ifadesini vermediği belirtilerek, “Müfredatta olmadığı halde öğrencilerin de teşviki ile sınıfta yüksek sesle tekbirler getirmeniz, Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır. Bu fiiliniz 657 sayılı kanun ile 1702 sayılı özel kanunun ilgili maddelerine göre suç teşkil ettiğinden, savunmanızı, varsa delilleri ile birlikte yedi (7) gün içinde Müdürlüğünüze vermenizi rica ederim” deniliyor. Hasan Çetin’in aynı zamanda hafız olduğu da öğrenildi.

“MÜFETTİŞLERİN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, Hasan Çetin’in, 5 Kasım 2006 tarihinde din dersinde (Allah-u Ekber, Allah-u Ekber…) demesi ile ilgili inceleme-soruşturma dosyasının İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bulunmadığını belirterek, “Ancak 2008 yılında Müdürlüğümüze gönderilen birtakım gazete kupürlerinde “Allah demek suçmuş” başlıklı haber üzerine, inceleme-soruşturma yapmak üzere Müdürlüğümüzce muhakkik görevlendirilmiş olup, inceleme-soruşturma hâlâ devam etmektedir” dedi.


%d blogcu bunu beğendi: